Transitievisie Warmte

Infobulletins en digitale infoavonden
Om gevolg te geven aan de uitkomsten van de bewonersenquête heeft De Hoeven Energie de bewoners van De Hoeven geïnformeerd over de Transitievisie Warmte en met name over de achtergronden van de keuzes die daarmee te maken hebben. Dat hebben we gedaan door middel van infobulletins die tussen nu en maart 2021 zijn verschenen. Verder zijn twee online informatieavonden georganiseerd, op 5 januari en op 26 januari. Hierin is nader ingegaan op de onderwerpen van de bulletins en er was gelegenheid om vragen te stellen.
We kunnen ons voorstellen dat een dergelijke aanpak om een wijk te informeren ook voor andere wijken interessant is.

Tijdspad Transitievisie Warmte
Op 19 heeft het college van B&W een formeel standpunt ingenomen.
Op 16 februari was er een Ronde Tafel Gesprek gepland waarin burgers hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
Op 9 maart heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de transitievisie warmte.
De Transitievisie zal een leidraad vormen voor besluitvorming over concrete projecten.