Transitievisie Warmte

Infobulletins en digitale infoavonden

Om gevolg te geven aan de uitkomsten van de bewonersenquête gaat De Hoeven Energie de komende tijd de bewoners van De Hoeven informeren over de Transitievisie Warmte en met name over de achtergronden van de keuzes die daarmee te maken hebben. Dat gaat ze doen door middel van zeven digitale infobulletins die tussen nu en maart 2021 verschijnen. De eerste twee daarvan zijn al verschenen. Verder worden twee online informatieavonden georganiseerd, op 5 januari en op 26 januari. Hierin wordt nader ingegaan op de onderwerpen van de bulletins en is er gelegenheid om vragen te stellen.

We kunnen ons voorstellen dat een dergelijke aanpak om een wijk te informeren ook voor andere wijken interessant is.

Tijdspad Transitievisie Warmte

Op 19 januari neemt het college van B&W een formeel standpunt in.

Op 16 februari staat een Ronde Tafel Gesprek gepland waarin burgers hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Op 9 maart vindt de besluitvorming plaats door een stemming in de gemeenteraad. Als de Transitievisie zal zijn vastgesteld zal deze een leidraad gaan vormen voor besluitvorming over concrete projecten.