Resultaten enquête: verduurzaming in wijk De Hoeven

Toen het nog volop zomer was, hebben we jullie gevraagd een enquête in te vullen om zien hoe men in deze wijk aankijkt tegen de opgave om “van het aardgas af te gaan”. Daarnaast vroegen we jullie waarop we ons als De Hoeven Energie de komende tijd moeten gaan richten. De enquête had een bijzonder goede respons, waarvoor dank! Graag delen we de resultaten met jullie, zodat we er allemaal nog wat van kunnen leren.

Algehele conclusie: er gebeurt al veel!

Wij (jullie – wijk De Hoeven) zijn goed bezig! Je ziet bij alle maatregelen dat nagedacht wordt over het al dan niet toepassen. Daarnaast zie je ook dat er aarzeling is om nieuwe technieken al te gretig te omarmen. Het is niet ondenkbaar dat deze aarzeling voortkomt uit het feit dat er al veel ervaring in deze wijk is opgebouwd met eerdere projecten. Dan weet je inmiddels beter waar je over praat en zie je dat de beren op de weg er zijn. Maar inmiddels weten we uit onze ervaring ook dat deze beren overwonnen kunnen worden! En daar helpen we je graag bij.

Enquête: veel verduurzaming sinds 2015

Via de enquête peilden we welke aanpassingen op het gebied van verduurzaming van de huizen er al zijn uitgevoerd. Deze zelfde vraag stelden we jullie vijf jaar geleden. Dit leidde tot een interessante vergelijking.

Zonnepanelen: het aantal huizen met zonnepanelen is enorm gegroeid, van 15% naar 50%. Als je door de wijk loopt zie je ze nu overal op de daken liggen. En lang niet alle huizen zijn koopwoningen, de grote woningcorporaties zijn in onze wijk nog niet actief op dit gebied. 50% is dus echt een heel mooi resultaat.

Zonneboilers: de interesse voor de zonneboiler was in de enquête van 2015 een stuk groter dan bij deze enquete. Naar de reden hiervoor moeten we helaas nog gissen. Wellicht omdat de mensen die zonnepanelen hebben gelegd geen plaats meer over hadden op hun dak?

Dakisolatie: waar in 2015 zo´n 40% van de bewoners aangaf dat hun dak geïsoleerd was, ligt dit percentage in 2020 zo´n 10% lager. Naar de reden voor dit verschil moeten we wederom gissen, maar het is niet ondenkbaar dat men er tussen 2015 en 2020 achter is gekomen dat de dakisolatie die er bij de bouw van onze huizen in is gegaan niet meer van deze tijd is. Interessant is wel dat de score op “geen interesse” in 2020 veel kleiner is dan in 2015. Het toont aan dat het bewustzijn over het nut van dakisolatie is gegroeid.

Dakisolatie is samen met glas de meest efficiënte isolatiemaatregel. Warmte stijgt immers op en verdwijnt uit het huis langs de bovenkant, het dak. Als dat warmtelek dicht is, scheelt dat enorm. Maar het dak is ook met stip de duurste ingreep. Niet alleen omdat het vaak gecompliceerd is om het goed uit te voeren, maar ook omdat het dak het grootste oppervlakte heeft van alle gevelelementen.

Warmtepomp: in 2015 waren er twee kampen: de bewoners die erover wilden nadenken en de bewoners geen interesse hadden. Sindsdien is de informatie over warmtepompen pas echt goed op gang gekomen. Inmiddels lijkt de interesse gegroeid en zijn er zelfs al enkele warmtepompen geïnstalleerd. Maar over het algemeen lijkt de grote algemene interesse die er in 2015 was, anno 2020 omgeslagen naar een afwachtende houding tegenover de warmtepomp.

Vloerisolatie: vloerisolatie is ronduit een succes te noemen. Met een groei van 20% naar 50% is deze quick win in grote mate omarmd en inmiddels al uitgevoerd. Het is tevens de maatregel met de laagste score op “geen interesse”.

Muurisolatie:de ontwikkeling die we zagen bij vloerisolatie, komt ook terug bij muurisolatie. De percentages van gedaan werk zijn geringer, maar de trend is dezelfde: de score op “geen interesse” is sterk afgenomen en er zit meer nuance in de respons van 2020 dan in die van 2015.

Glas boven en beneden: de meeste bewoners wisten niet dat het dubbele glas (thermopane) uit de jaren 80 veel minder goed is (dezelfde isolatiewaarde heeft) als het huidige dubbele glas, wat we nu HR++ noemen. Tijdens onze infoavonden hebben we aandacht besteed aan de zin van het vervangen van glas, ook voor portemonnee en comfort. Helaas is deze ontwikkeling niet zichtbaar in de enquête. Wel interessant is dat glas boven en beneden min of meer gelijke tred houdt. Als er nieuw glas wordt geplaatst, dan blijkbaar meteen in het hele huis.

Van het aardgas af

In de buurt van onze wijk zijn er nauwelijks alternatieve warmtebronnen die ingezet zouden kunnen worden als logische collectieve oplossingen, en dat maakt het voor de wijk niet gemakkelijker. T.a.v. een alternatief voor aardgas kiest -volgens de enquête- meer dan de helft voor een collectieve aanpak voor de wijk, maar slechts een kwart wil de kosten collectief regelen. Ook vindt men dat de kosten uitgesmeerd moeten worden over enige decennia.

Een kleine meerderheid verwacht voorstellen van de gemeente, terwijl een minderheid daarover wil meepraten en -denken. Bijna unaniem wil men op de hoogte worden gehouden van de planvorming rond de warmtetransitie.

Knelpunten: kosten en terughoudendheid

Gekeken naar knelpunten spelen de kosten een hoofdrol. Verder lijkt men terughoudend ten opzichte van nieuwe technieken en is een deel van de bewoners kritisch over de energietransitie, de tijdsdruk die daarop gezet wordt en geluidsoverlast van warmtepompen.

De Hoeven Energie als vraagbaak

Rondom onze rol als De Hoeven Energie schetsen we 4 scenario’s. Hieruit bleek het meeste behoefte aan een rol als Vraagbaak en Verbinder. Met de uitwerking van deze opdracht gaat het bestuur aan de gang.

De respondenten
Van de 300 appartementen (huurwoningen) hebben er 10 meegedaan (1 op 30). Van de circa 200 eengezinswoningen van een woningcorporatie heeft vrijwel niemand de enquête ingevuld. Van de 400 woningen in eigendom was de deelname 120 respondenten, 30 %, wat erg hoog is gezien de vakantieperiode waarin de enquête liep. De koopwoningen in de Hoeven zijn grotendeels eengezinswoningen. De helft van de reacties kwam van 2-persoons huishoudens, en een zesde van 1 of 4 persoons huishoudens ieder. 90 % van de mensen die reageerden kenden De Hoeven Energie al.

Het vervolg

De resultaten van de enquête helpen ons om te bepalen waarop we ons de komende tijd gaan richten. Houten wil in 2040 een aardgasvrije gemeente te zijn. Daarvoor wordt onderzocht welke aardgasvrije oplossingen– per buurt – het meest voor de hand liggen? En welke tussenstappen kunnen er genomen worden? Dat wordt door de gemeente beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). In 2021 moet elke gemeente zo’n Transitievisie Warmte klaar hebben. Samen met andere Houtense organisaties is De Hoeven energie betrokken en hebben we input geleverd voor het opstellen van die TVW. Door middel van onze nieuwsbrieven zullen we u regelmatig gaan informeren over de voortgang van dat proces.

In november organiseert de gemeente een aantal online informatiebijeenkomsten over de Transitie Visie Warmte.  Voor de bijeenkomst op 11 november kunt u zicht nog opgeven. Aanmelden via www.houten.nl/aardgasvrij.