Transitievisie warmte

In 2040 wil de gemeente Houten energieneutraal zijn. Woningen worden dan niet meer met aardgas verwarmd. Dat is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. We gaan dus onze huizen op een duurzame en aardgasvrije manier verwarmen. Deze overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen noemen we de warmtetransitie. De Transitievisie Warmte geeft richting en invulling aan de warmtetransitie in gemeente Houten.

Infobulletins en digitale infoavonden

Om gevolg te geven aan de uitkomsten van de bewonersenquête informeert De Hoeven Energie de bewoners van De Hoeven over de Transitievisie Warmte en met name over de achtergronden van de keuzes die daarmee te maken hebben. Dat doen we door middel van digitale infobulletins die tussen nu en maart 2021 verschijnen. Zie onderaan deze pagina. Verder worden twee online informatieavonden georganiseerd waarin wordt ingegaan op de informatie in de bulletins. De eerste vond plaats op 5 januari en ging over de eerste twee bulletins. De tweede was op 26 januari en ging over de technieken die van het aardgas afgaan mogelijk maken. Hier is de pdf in te zien die dat schematisch weergeeft . Ook is ingegaan op de systematiek van Vesta Mais. De pdf daarover is hier te zien.

 

Tijdspad Transitievisie Warmte

Op 19 januari heeft het college van B&W een formeel standpunt ingenomen. De Transitievisie Warmte is daarmee openbaar en hier in te zien

Op 16 februari staat een Ronde Tafel Gesprek gepland waarin burgers hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Op 9 maart vindt de besluitvorming plaats door een stemming in de gemeenteraad. Als de Transitievisie zal zijn vastgesteld zal deze een leidraad gaan vormen voor besluitvorming over concrete projecten.

Hieronder de link naar de verschenen bulletins:

Infobulletin #1

Infobulletin #2

Infobulletin #3

Infobulletin #4

Infobulletin #5

Infobulletin #6