Transitievisie warmte

Infobulletins en digitale infoavonden

Om gevolg te geven aan de uitkomsten van de bewonersenquête gaat De Hoeven Energie de komende tijd de bewoners van De Hoeven informeren over de Transitievisie Warmte en met name over de achtergronden van de keuzes die daarmee te maken hebben. Dat gaat we doen door middel van zeven digitale infobulletins die tussen nu en maart 2021 verschijnen. Zie onderaan deze pagina. Verder worden twee online informatieavonden georganiseerd waarin wordt ingegaan op de informatie in de bulletins. De eerste vond plaats op 5 januari en ging over de eerste twee bulletins. De tweede is en op 26 januari. Tijdens de digitale infoavond is er gelegenheid om vragen te stellen. Opgeven via een mail naar: infoavond@dehoevenenergie.nl .

Tijdspad Transitievisie Warmte

Op 19 januari neemt het college van B&W een formeel standpunt in.

Op 16 februari staat een Ronde Tafel Gesprek gepland waarin burgers hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Op 9 maart vindt de besluitvorming plaats door een stemming in de gemeenteraad. Als de Transitievisie zal zijn vastgesteld zal deze een leidraad gaan vormen voor besluitvorming over concrete projecten.

Hieronder de link naar de verschenen bulletins:

Infobulletin #1

Infobulletin #2

Infobulletin #3

Infobulletin #4